PredlzenieVlasov.eu


Na všetok predávaný tovar a všetky poskytnuté služby poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a služby kupujúcemu.
Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového dokladu.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru a po uskutočnení služby, že tovar, alebo služba má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu!

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, osobne, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím a neodborným zaobchádzaním. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
K reklamácii poskytnutej služby je nevyhnutné dostaviť sa osobne!
Okamžite po zistení nedostatku na poskytnutej službe ma spotrebiteľ uplatniť si reklamáciu ihneď.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

• kópiu predajného dokladu (faktúry)
• kópiu dokladu o zaplatení
• stručný popis závady
Písomné uplatnenie reklamácie + reklamáciu

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Záručná doba na všetky výrobky a poskytované služby (výnimkou vlasového tovaru) je - 2 roky.
Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnení akéhokoľvek úkonu na nich , z jednoduchého dôvodu-ľudský vlas je citlivý materiál a akýkoľvek úkon ho môže narušiť,zmeniť jeho vlastnosti,štruktúru,dĺžku atď ...
Vlasový tovar (vlasové pramene, trsy, voľné vlasy ) musia byť po nadpojení starostlivo ošetrované, a to výlučne kozmetikou, ktorá je určená na predĺženie alebo zahustenie vlasov. Túto kozmetiku nájdete aj v našom salone Studio IN. Ak nezanedbáte starostlivosť o nadpojené vlasy, vydržia vám dlho (aj po viacerých nadpojeniach ) Kedže je každý druh- typ ľudských vlasov a technika nadpojenia špecifická, kupujúci si musí zvážiť, či daný druh vlasov a technika nadpojenia je pre jeho potreby vhodná, lebo za výber výrobku a za výber techniky nadpojenia nenesie predávajúci a službu konajúci žiadnu zodpovednosť.

Zodpovednosť za použitie výrobkov, výrobok a službu(nadpojenie vlasov) preberá kupujúci, preto si zapamätajte že za vadu výrobku a služby sa nepovažuje napr.poškodenie výrobku a služby pri zanedbanej starostlivosti vhodnými vlasovými prípravkami, zjavné mechanické,chemické , biologické poškodenie výrobku a neodborné zaobchádzanie s výrobkom a s danou službou po dodaní kupujúcemu.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite , podľa typu, druhu a prevedení, s ktorou sa má každý kupujúci možnosť oboznámiť pred a pri zakúpení výrobku.
Každý zákazník je poučený o správnej starostlivosti o nadpojene vlasy.Je nevyhnutné aby túto starostlivosť dodržiaval.

Z hygienických dôvodov nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť,alebo vrátiť.( Platí pre vlasové výrobky )

Kupovaný výrobok je určený na profesionálne použitie , ktoré predpokladá znalosti s prácou so zakúpeným výrobkom.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie ľudských vlasov , za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony prevedené na výrobku,ako i za záruku za akékoľvek úkony,ktorými sa spôsobí nejaké poškodenie,znehodnotenie-zničenie výrobku ( zrejme neodborným konaním )a iné újmy.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


Platnosť reklamačného poriadku od 01.3.2010